Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

Οι λεπτομέρειες για το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, καθώς και η διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους, καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση.
Πρόκειται για την με αριθμό 2062/132509 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3938/Β/7.12.2016.