Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Τέλος στα πρόστιμα της ΑΕΠΙ

[Του Κωνσταντίνου Μ. Τζίκα*]

Στις 24 Ιουνίου 2016 εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης επείγουσα εγκύκλιος (υπ’αριθμόν 12), η οποία 1ον ανακαλεί το υπ’αριθ. πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό της προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε (Ελληνική Εταιρία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Καλλιτεχνών και δημιουργών) και 2ον τροποποιεί την υπ’ αριθ. πρωτ.57904/7-12-2007 εγκύκλιό της. Το Υπουργείο προέβη στην έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου ύστερα από καταγγελίες πολιτών αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων από την Α.Ε.Π.Ι. στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και όσων άλλων έκαναν χρήση μουσικής.
 
Με την ανωτέρω εγκύκλιο μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία των καταστηματαρχών αναφορικά με 2 φλέγοντα ζητήματα τα οποία για πάρα πολλά χρόνια δρούσαν ανασταλτικά για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ειδικότερα,
1ον με το με αριθμό πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό του εν λόγω Υπουργείου, το οποίο πλέον δεν ισχύει, δινόταν η δυνατότητα στην Α.Ε.Π.Ι να κάνει ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, ψητοπωλεία κλπ) για την διαπίστωση της προσβολής ή μη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών και συνακόλουθα να επιβάλει πρόστιμα αν διαπιστωνόταν παράβαση των διατάξεων του ν. 2121/1993 πάντοτε σύμφωνα με τους ελέγχους τους.
crazyholidays
2ον Τροποποιείται η προγενέστερη εγκύκλιος του 2007 αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης της άδειας μουσικών οργάνων.
 
Παρακάτω σας παρατίθεται απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσε στις 24 Ιουνίου 2016 το Υπουργείο Εσωτερικών:

1.    Η βεβαίωση των παραβάσεων θα πραγματοποιείται πλέον από δημόσια αρχή και όχι από ιδιώτη.

«Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013)».

2.    α) Η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων έχει αόριστη διάρκεια εκτός αν αιτηθεί μικρότερη διάρκεια ο έχων το κατάστημα.
β) Διαχωρίζεται η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα.

Τροποποιείται η υπ’αριθμ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιό του Υπουργείου με θέμα "εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση
αδειών μουσικών οργάνων".

Ειδικότερα, «α) Οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3 .1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β' 3106 (άρθρο 5 παρ. 1), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.

 β) Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν των ανωτέρω, παύει να ισχύει η αριθ. πρωτ.57904/7-12-2007 εγκύκλιός μας».
 
*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

www.tzikas-lawfirm.gr