Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Κούρεμα δανείων σε επιχειρήσεις – Νόμος Δένδια

Του Κωνσταντίνου Μ. Τζίκα*

Τις τελευταίες ημέρες σπεύδουν ολοένα και περισσότερο προς τις τράπεζες ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και εταιρείες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την διαγραφή των χρεών τους τα οποία προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και αυτό διότι την 3η Μαΐου 2016 εκπνέει η προθεσμία του Ν. 4307/2014, γνωστού και ως Νόμου Δένδια, ύστερα και από την παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αιτήσεων με πρόσφατη τροποποίηση του ανωτέρω νόμου.
Τι προβλέπει ο Ν. 4307/2014;
Στον νόμο αυτό προβλέπεται ρητά η δυνατότητα (άρθρο 60 επ) των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων), να ρυθμίσουν ή να διαγράψουν το ιδιωτικό τους χρέος, εφόσον κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και οι οφειλές τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα κλπ είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες (σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών) πριν από την 30η Ιουνίου 2014.
 
Επίσης θεσπίζονται: α) η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών προς το Δημόσιο και ΦΚΑ που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς 
χρηματοδοτικούς φορείς, β) έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με
 δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών), γ) έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης 
και δ) η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού της υλοποίησης των 
θεσπιζόμενων μέτρων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 
Υποβολή αίτησης μέχρι την 3/5/2016 - Προϋποθέσεις υπαγωγής 
Για να υπαχθούν οι ανωτέρω «επιλέξιμοι οφειλέτες», ως αναφέρονται στο νόμο, στις διατάξεις
 του παρόντος νόμου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται (ΦΕΚ 246 Α΄/15-11-2014), το αργότερο μέχρι την 3 Μαΐου 2016 και να 
πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
1ον Η επιχείρηση να είναι βιώσιμη και να έχει λάβει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 
2ον Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α` 130)
 ή να έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως του παρόντος άρθρου.
 
3ον Δεν έχουν λυθεί οι επιχειρήσεις ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν
 πτωχευτική ικανότητα, δεν έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α` 153) ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως του παρόντος άρθρου, και
 
4ον δεν έχουν καταδικαστεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 60, για φοροδιαφυγή ή 
για λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή ΦΚΑ (φορέας κοινωνικής ασφάλισης).
 
Πλεονέκτημα διαδικασίας – κούρεμα χρέους έως 50%
Οι οφειλέτες, ως αναφέρθηκαν ανωτέρω, έχουν την δυνατότητα εφόσον ευοδωθεί η αίτησή 
τους να διαγράψουν ανά πιστωτικό ίδρυμα - τράπεζα ένα ή περισσότερα επιχειρηματικά 
δάνεια υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 500.000
 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και ισούνται τουλάχιστον προς (άρθρο 60 παρ.2):
 
 i. το 50% των συνολικών απαιτήσεων της τράπεζας κατά του οφειλέτη 
ή, εφόσον είναι μικρότερο,
 ii. το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του 
χρηματοδοτικού φορέα κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακή
ς θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του κλπ.
 
Δυνητική ευχέρεια της Τράπεζας
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.4 το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το υπό ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα κλπ, έχει την δυνητική ευχέρεια να διαγράψει ή και να ρυθμίσει 
χρέος, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του
 αιτούμενου τη ρύθμιση. 
 
Επίσης στην ίδια παράγραφο αναφέρεται οτι για την παροχή της αιτούμενης ρύθμισης ή και 
διαγραφής απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Φορολογική Διοίκηση 
ή  και στους ΦΚΑ, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης 
τους το οποίο θα πρέπει να τηρείται αυστηρά από τον οφειλέτη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που η τράπεζα κάνει δεκτή την αίτηση υπαγωγής στον νόμο τότε 
ο οφειλέτης θα πρέπει να τηρεί την ρύθμιση – συμφωνία, διαφορετικά η μη εκπλήρωση των
 όρων αυτής θα προκαλέσει σύμφωνα με τον νόμο την αναβίωση όλων των οφειλών 
συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των προσαυξήσεων τους.
 
Στον νόμο Δένδια περιλαμβάνονται και άλλες διατάξεις εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν,
 όπως η αίτηση για υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης η οποία 
κατατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο κλπ.
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάνε οι Πολίτες, είναι ότι πριν από οποιαδήποτε 
εξωδικαστική ή δικαστική τους ενέργεια θα είναι ωφέλιμο να ενημερώνονται καταλλήλως είτε
 από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους είτε από έγκυρες ενημερωτικές σελίδες στο διαδίκτυο 
κλπ προκειμένου να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις τα οποία ίσως κοστίσουν σε χρόνο 
και χρήμα.
 
*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

www.tzikas-lawfirm.gr