Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Υψηλή η νέα σοδιά δημητριακών, αλλά οι τιμές παραγωγού κάτω του κόστους!

Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνόησαν τις νέες φυτεύσεις δημητριακών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και προοιωνίζουν υψηλή παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, αλλά οι τιμές της αγοράς είναι κάτω του κόστους οδηγώντας τους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία.
Επίσης, όπως επισημάνθηκε, η παραγωγή ελαιοκράμβης αναμένεται μειωμένη, εν μέρει λόγω της απαγόρευσης της επεξεργασίας των σπόρων με νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα.

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια κοινής συνεδρίασης των σχετικών ομάδων εργασίας των Copa - Cogeca στις 5 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τα σιτηρά, κ. Max Schulman, είπε: «Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι φετινές φυτεύσεις σιτηρών σε 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. βαίνουν καλώς με την παραγωγή να φτάνει τους 309 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή αύξηση 1,4% σε σχέση με την περσινή παραγωγή των 304 εκατομμυρίων τόνων.
Αλλά οι τιμές των σιτηρών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας τους αγρότες με σοβαρά προβλήματα ταμειακών ροών, τα  οποία επιτείνονται από τις πρόσφατες πληρωμές ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό το πρόβλημα ταμειακής ροής ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο λόγω υπερπροσφοράς δημητριακών στην αγορά, καθώς οι αγρότες θα πρέπει να διαθέσουν σιτηρά στην αγορά προκειμένου να έχουν την δυνατότητα απόκτησης εισροών για τη βελτίωση της ποιότητας των νέων καλλιεργειών. Οι τιμές των σιτηρών έχουν «πατώσει», μη επαρκώντας να καλύψουν το κόστος παραγωγής, αφήνοντας τους αγρότες με σοβαρά προβλήματα ταμειακών ροών και οδηγώντας σε πιθανή αύξηση της γης υπό αγρανάπαυση».

Με την σειρά του, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τους ελαιούχους σπόρους, κ.
Arnaud Rousseau, ανέφερε: «Μείωση κατά 2,6% αναμένεται στην καλλιεργούμενη περιοχή ελαιούχων σπόρων στην ΕΕ-28, με αυξημένες αβεβαιότητες λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών. Μια απότομη πτώση της τάξης του 14% αναμένεται στις φυτεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της επεξεργασίας των σπόρων με νεονικοτινοειδή. Ο τομέας βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο και η απαγόρευση πρέπει να αρθεί όσο δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις».

«Αλλά υπάρχει μια καλή είδηση στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της ΕΕ με τις προβλέψεις να δείχνουν ένα υψηλό δυναμικό στην παραγωγή πρωτεϊνών, εν μέρει λόγω των απαιτήσεων πρασινίσματος της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό είναι αισιόδοξο για τον κτηνοτροφικό τομέα και την βιομηχανία ζωοτροφών της ΕΕ. Η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω. Είναι μια οικονομική ευκαιρία και ψάχνουμε συνεργασίες με άλλους οικονομικούς φορείς ώστε το πρασίνισμα να μετατραπεί σε πράσινη ανάπτυξη », κατέληξε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε: