Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Αλλαγές στον ΕΛΓΑ με τον νόμο για τις Βοσκήσιμες Γαίες

Αλλαγές στον ΕΛΓΑ φέρνει, μεταξύ άλλων, ο νόμος 4351 με τίτλο «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», ο οποίος υπερψηφίσθηκε από την Βουλή την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015.
Αναλυτικότερα, εισάγονται βελτιωτικές τροποποιήσεις σε ορισμένα άρθρα που αφορούν στον ΕΛΓΑ επιφέροντας αλλαγές σε ασφαλιστικές εισφορές για συγκεκριμένους τομείς και ρυθμίζοντας τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών του Οργανισμού.

Η εφαρμογή τους απαλείφει ανισότητες στην καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς, και εξορθολογίζει τον τρόπο αποζημίωσης των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α αναβαθμίζοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση των αγροτών ειδικότερα στις περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αλλαγές:

-Ορίζεται για την καλλιέργεια της ελιάς η ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 1,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, εξαιτίας της μεγάλης και σταθερής συνεισφοράς της καλλιέργειας στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (30 εκατ. € επί των εσόδων κατ’ έτος), σε σχέση με τις καταβληθείσες για την καλλιέργεια αυτή αποζημιώσεις.
-Προστίθεται και η αλιευτική παραγωγή στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη.
-Για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, η μέση παραγωγή ανά νομό και ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών.
-Αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν. 3877/2010 που αφορά στην εκτιμητική διαδικασία των ζημιών.
-Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.
Επεκτείνεται η ενεργητική προστασία της αγροτικής δραστηριότητας τόσο σε κινδύνους που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ (παθήσεις και ασθένειες) όσο και σε κινδύνους που δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο 3877/2010, μέσω επιχορηγούμενων δράσεων.

Το άρθρο με τις αλλαγές

Αναλυτικότερα, πρόκειται για το άρθρο 13 που βρίσκεται στο κεφάλαιο Β, με τις λοιπές ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου, το οποίο έχει ως εξής:

Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)

1. H περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό:
αα) Τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής και προκειμένου για την ελιά σε ενάμιση τοις εκατό (1,5%).
ββ) Μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
γγ) Μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα φυτικήςπροέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μίας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.. Τα πρόσωπα που υπάγονται στη διάταξη αυτή μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση αυτή.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και η αλιευτική παραγωγή που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.»

3. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών και
γ) τη μέση αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.»

4. Το άρθρο 17 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

Εκτιμητές

Η εκτιμητική διαδικασία των ζημιών διέπεται από το σχετικό κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α.. Σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών για την εκτίμηση των οποίων το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. δεν επαρκεί, καθήκοντα εκτιμητή μπορεί επίσης να ανατίθενται και σε υπαλλήλους των ειδικοτήτων που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός του ΕΛ.Γ.Α., του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από έγκριση των Υπηρεσιών τους, καθώς και σε εποχικό προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28).»

5. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο αποζημιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. και των απασχολούμενων σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό των ως άνω αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ. Τα παραπάνω ισχύουν και για το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημιώσεων του έτους 2014.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2342/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι η λήψη προληπτικών μέτρων και η χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή μεθόδου, για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών που προξενούνται στη γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις και ασθένειες που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3877/2010 (Α΄160). Για κινδύνους που δεν αναφέρονται στο ως άνω άρθρο, η προϋπόθεση ένταξης των μέσων ή των μεθόδων πρόληψης είναι η χρηματοδότησή τους από επιχορηγούμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης.»