Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ανασυστάθηκε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων ανασυστάθηκε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο με την προηγούμενη κυβέρνηση είχε συγχωνευθεί μαζί με το υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4του προεδρικού διατάγματος 70, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A/114/22.09.2015, αναφέρονται σχετικά τα εξής:

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανασυνιστάται και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 2. Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος.

4. Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο οποίος είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα:
-Το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
-Το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που είχε συγχωνευθεί με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται και μετονομάζεται σε υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
-Το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
-Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται σε υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
-Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.