Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

«Ανταγωνιστική γεωργία» με εργαλεία ΟΟΣΑ ζητούν οι δανειστές

Στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας ζητούν, μεταξύ άλλων, προαπαιτούμενων, οι δανειστές μας από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να έχει θεσπιστεί έως τον Δεκέμβριο του 2015, όπως αναφέρεται σαφώς στο «Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ», που έχει προσαρτηθεί ως παράγραφος Γ στο κεφάλαιο 3 του νόμου 4336 ο οποίος αφορά την νέα δανειακή σύμβαση της χώρας, που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου από την Βουλή.
Αίτημα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογικό, όμως θα πρέπει να προηγηθεί έως τον Οκτώβριο του 2015 η υλοποίηση των εναπομενουσών συστάσεων της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, σχετικά με τα τρόφιμα, και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ, σχετικά με τα ποτά. Γεγονός που θα οδηγήσει σε οξύμωρο σχήμα αν αναλογιστούμε την τύχη που επεφύλαξε για την ελληνική αγελαδοτροφία η ενεργοποίηση των αντίστοιχων συστάσεων για το φρέσκο γάλα.

Πάντως, σχετικά με την αναφορά για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, αυτή περιέχεται στο τμήμα 4.2 της προαναφερθείσας παραγράφου Γ με θέμα «Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον» και αναφέρει επί λέξει τα εξής:
«Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015.
Αυτή θα περιλαμβάνει:
α) βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ,
β) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής και
γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρηματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ».

Συστάσεις και για δασοκομία

Επίσης, στην ίδιο τμήμα της παραγράφου Γ υπάρχει και σαφής αναφορά για την δασοκομία, ως εξής: «Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας έως τον Δεκέμβριο του 2015 και θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περί δασοκομίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου (βασικό παραδοτέο)».

Επιπλέον, υπάρχει και πρόβλεψη για τεχνική βοήθεια, για την οποία «οι αρχές προτίθενται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς: αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· και νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου».

Επίσης, ως επόμενο βήμα, με τη λήψη τεχνικής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του ανταγωνισμού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησης επενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπορίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαίδευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία.paseges.gr/