Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

LIVE: Podemos - Ναι λοιπόν, μπορούμε.

Hoy ha comenzado una nueva etapa en nuestro país. El 31E será recordado como una jornada histórica. Esta foto es de la puerta del Sol, pero la marcha llegaba hasta la puerta de Alcalá. Decían que no podíamos, una vez mas. Pues sí, PODEMOS.
Σήμερα έχει ξεκινήσει ένα νέο στάδιο για τη χώρα μας. Την  31 Ιανουαρίου  θα θυμόμαστε ως μία ιστορική ημέρα. Αυτή η φωτογραφία είναι από την puerta del Sol, αλλά η πορεία έφτασε στην πόρτα του Alcalá. Ναι λοιπόν, μπορούμε.