Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

κοινό μοντέλο διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων απο τις τράπεζες

Πώς θα διαχειριστούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια με νέες εταιρείες ειδικού σκοπού
Τι σηματοδοτούν οι συνεργασίες – Οι συμφωνίες Πειραιώς και Alpha και οι κινήσεις των υπόλοιπων τραπεζών


Του Δημήτρη Παφίλα
Σε ένα κοινό μοντέλο διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων έχουν καταλήξει οι 4 συστημικές τράπεζες, αλλά και η τράπεζα Αττικής. Όπως συνέβη με την τράπεζα Πειραιώς και το ΚΚR, τα ποσά των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα επιδιώξουν να διαχειριστούν, θα μεταβιβάζονται σε όχημα ειδικού σκοπού στο οποίο θα συμμετέχουν από κοινού οι τράπεζες και τα distress funds.
Αυτό το όχημα ειδικού σκοπού θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια μέσω της τράπεζας η οποία θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες. Με την δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας, οι τράπεζες θα έχουν το πλεονέκτημα της απόσυρσης των συγκεκριμένων δανείων από τον ισολογισμό, με συνέπεια τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών και κυρίως, του Δείκτη Έσοδα/Δάνεια.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στην κοινή εταιρεία το σύστημα διαχείρισης θα είναι σύνθετο καθώς σε ορισμένα προβλέπεται προμήθεια για τα funds, ενώ σε άλλα η τράπεζα όταν ανακτά τα κεφάλαια θα παίρνει τα περισσότερα.
Από τις μονάδες ειδικής διαχείρισης στα οχήματα
Μέχρι σήμερα, όλες οι τράπεζες αντιμετώπιζαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ειδικά τμήματα που δημιουργήθηκαν εντός των τραπεζών προκειμένου να μειώσουν τις ζημιές ή τις πιθανές επισφάλειες. 
Η διαδικασία, όμως, της πώλησης των δανείων είναι χρονοβόρα και εκ των πραγμάτων καθόλου εύκολη, αφενός λόγω της έλλειψης συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για την μεταβίβαση,  αφετέρου διότι όπως αναφέρει στέλεχος distress fund στην Ελλάδα: «οι Έλληνες τραπεζίτες δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν πως έκαναν λάθος στην χορήγηση δανείων, με συνέπεια να μην δέχονται την πώληση των δανείων σε χαμηλότερες τιμές από την ονομαστική τους αξία».
Αντίθετα, σε γειτονικές χώρες, όπως Βουλγαρία και Ρουμανία, οι τράπεζες έχουν πωλήσει δάνεια σε distress Funds σε χαμηλές τιμές όπως 25% ή 30% της αξίας των δανείων.
Συνεπώς, οι Έλληνες τραπεζίτες προτιμούν καλύτερα να διαχειριστούν ενεργητικά τα προβληματικά δάνεια ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη παρά να πωλήσουν σε χαμηλότερες τιμές.
Σε χαμηλότερες τιμές, άλλωστε, πραγματοποιήθηκε η πώληση των δανείων της Citibank προς το Baupost το οποίο ήταν το πρώτο fund που απέκτησε δάνεια στην Ελλάδα καταβάλλοντας 25 -30 σεντς για κάθε ευρώ δανείου που αγόρασε. Τα δάνεια της Citibank που μεταβιβάστηκαν ανέρχονται σε 250- 300 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι μέρος των δανείων της Attica αγόρασε το αμερικανικό  Fortress.
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε με την KKR στη δημιουργία επενδυτικού σχήματος για τη μεταβίβαση, μέσω τιτλοποίησης, χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες του σχήματος θα τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της ΚΚR Credit ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την τραπεζική εξυπηρέτηση (servicing) του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από ενήμερα όσο και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και από μετοχικούς τίτλους
Η συμφωνία προβλέπει ότι funds υπό τη διαχείριση της KKR Credit θα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι €300 εκατ. ευρώ και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η KKR Credit με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας του. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, μετά τη πλήρωση των κανονιστικών και λοιπών προαπαιτούμενων.
Εθνική Τράπεζα
Δάνεια ύψους 213 εκατ. ευρώ της τουρκικής θυγατρικής Finansbank έχει ήδη μεταβιβάσει η Εθνική προς την Meryll Lynch. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ακόμη μια προσπάθεια για την πώληση ενός πακέτου δανείων, ύψους 700 εκατ. ευρώ. Η προσπάθεια που έγινε με distress fund δεν είχε τελικά αποτέλεσμα.
Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη δημιουργήσει Γενική Διεύθυνση εταιρικών πιστοδοτήσεων ειδικής διαχείρισης η οποία διαθέτει Γενικό Διευθυντή (κ. Φόρτουνη) καθώς και ομάδα διευθυντών που ασχολούνται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σκοπός της ειδικής διεύθυνσης είναι η ενεργητική διαχείριση ληξιπρόθεσμων χαρτοφυλακίων.
Eurobank
Πρόσφατα είχε γίνει γνωστό ότι η Eurobank  βρισκόταν σε επαφές με διάφορα funds για την εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια 150 επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, για τα δάνεια είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον όλα τα μεγάλα funds που εξειδικεύονται στην εξαγορά «κόκκινων» δανείων, όπως Baupost, Monarch, Oaktree, Marathon, Apollo, Capital, Fortress.
Η όλη διαδικασία, όμως, είναι δύσκολη για τρεις λόγους: Πρώτον, για την πώληση εκφράζει ενστάσεις κυρίως η Τράπεζα της Ελλάδος η οποία δεν επιθυμεί ούτε καν αναφορά για τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερος λόγος είναι το θέμα του τιμήματος με το οποίο θα πωληθεί το πακέτο δανείων, αλλά και το αν δοθεί προμήθεια εκτός από την έκπτωση επί της αξίας του χαρτοφυλακίου.
Αlpha Bank
Η Τράπεζα ήταν η πρώτη στην Ελλάδα η οποία προχώρησε σε τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων, ύψους 500 εκατ. δολαρίων σε συνεργασία με την Citibank. Η συναλλαγή ήταν από τις πρώτες που έγιναν, μετά την κρίση του 2008. Η Alpha Bank έχει επίσης συστήσει ειδική μονάδα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και υπέγραψε τη Τετάρτη μνημόνιο συνεργασίας με την Aktua Soluciones Financieras, μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές εταιρίες διαχειρίσεως δανείων σε καθυστέρηση, με σκοπό τη σύσταση στην Ελλάδα μίας καινοτόμου κοινοπραξίας με ανάλογο αντικείμενο, την Aktua Hellas.
Στην υπό ίδρυση εταιρία θα συμμετέχουν η Alpha Bank με ποσοστό 45% και η Aktua, καθώς και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, με ποσοστό 55%. Βάσει των όρων συνεργασίας και υπό την αίρεση λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων και υπογραφής σχετικών συμβάσεων, η Aktua Hellas θα συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Bank για τη διαχείριση σημαντικού τμήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τραπέζης.
Η Aktua Hellas θα έχει ως βασικό αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση δανείων σε καθυστέρηση δίδοντας έμφαση στην προώθηση φιλικών διακανονισμών και στην εξεύρεση συναινετικών λύσεων.
Η Alpha Bank θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εν λόγω δανείων και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Πελατών της. Η Aktua θα αξιοποιήσει τη σημαντική εξειδίκευση που διαθέτει στη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού αυτού του είδους, εφαρμόζοντας
δοκιμασμένες διαδικασίες και λύσεις που βασίζονται σε εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής, εξειδικευμένες ομάδες στελεχών και στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους Πελάτες. Η σύσταση της Aktua Hellas αποτελεί μία πρωτοποριακή κίνηση για την ελληνική αγορά και βασίζεται στην ισχύ και την εμπειρία των μετόχων της. 
Συμφωνία πακέτο για δάνεια και στρατηγικό επενδυτή από την Τράπεζα Αττικής
Εκτός τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες εξετάζουν και τις πιθανότητες να κλείσουν συμφωνίες «πακέτο» με εξειδικευμένα private equity funds. Την πρωτοβουλία των κινήσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο έχει η Τράπεζα Αττικής.
Στο πλαίσιο αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή ή ομάδας βασικών επενδυτών για την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου ως 434 εκατ. ευρώ, οι σύμβουλοι της τράπεζας συζητούν και το σενάριο εκχώρησης της διαχείρισης όλου του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο με αβέβαιη κατάληξη, τα βασικά χαρακτηριστικά του συζητούμενου deal είναι τα εξής: To private equity fund θα δεσμευτεί να καλύψει μέρος της αύξησης κεφαλαίου της Αττικής, αναλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, με προμήθειες διαχείρισης και υπεραπόδοσης.
newmoney.gr/