Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Ναρκωτικά...ο Παράδεισος που οδηγεί στον θάνατο..

Του Κωνσταντίνου Τζίκα*
Τι είναι τα ναρκωτικά;
Σύμφωνα με το άρθρο 1, Κεφάλαιο Α, ν 3459/2006, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, Ναρκωτικά, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές.
Τα ναρκωτικά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα λεγόμενα «ελαφριά» με πιο διαδεδομένη ουσία την κάνναβη (χασίς) και στα λεγόμενα «σκληρά» με πιο διαδεδομένη ουσία την ηρωίνη. Η δεύτερη κατηγορία, ως «σκληρό» ναρκωτικό, εκτός από το αδίκημα της «χρήσης» που τελεί ο δράστης, οδηγεί και σε περαιτέρω παραβατική συμπεριφορά τον χρήστη, όπως στην τέλεση του αδικήματος της κλοπής ή ακόμη και του φόνου αν αντισταθεί το θύμα και όλα αυτά προκειμένου ο χρήστης να εξασφαλίσει την δόση του λόγω της εξάρτησης που έχει υποστεί κυρίως από τα «σκληρά ναρκωτικά».
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι έμποροι και οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι τα εισάγουν παράνομα στην χώρα ή τα καλλιεργούν με πιο διαδεδομένη την καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης και τα διακινούν παράνομα, εισάγοντάς τα σε σχολεία, πανεπιστήμια, στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας ή τόπους ομαδικής εργασίας ή διαβίωσης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή αναρρωτήρια.
Τα ναρκωτικά αποτελούν την μάστιγα του αιώνα. Καθημερινά, πεθαίνει μεγάλος αριθμός νέων στη χώρα μας από την παράνομη και αλόγιστη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Νόμιμα ναρκωτικά είναι μόνο αυτά τα οποία χορηγούνται ύστερα από συνταγή ιατρού για την καταπολέμηση ιδιαίτερων ιατρικών περιπτώσεων. Ο νομοθέτης μπροστά σ’αυτό το μείζον κοινωνικό πρόβλημα, θέλοντας να αντιμετωπίσει τις ποινικές πτυχές του, εισήγαγε στον ποινικό κώδικα διατάξεις περί ποινικοποίησης των ναρκωτικών τα οποία εισάγονται και διακινούνται παράνομα στην χώρα, θέτοντας ως βασικό έγκλημα την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την οποία την χαρακτηρίζει ως κακούργημα και τους παραβάτες αυτής, τους τιμωρεί με ποινή κάθειρξης και σωρευτικά με χρηματική ποινή.
Σε επιβαρυντικές περιστάσεις από αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 20. 21 και 22 του παρόντος ο δράστης αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή ενεργεί με σκοπό να προκαλέσει τη Χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανηλίκους, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος νόμου, στα βασικά εγκλήματα των ναρκωτικών επιβάλλονται οι εξής ποινές:
1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ τιμωρείται όποιος:
α) Εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτή ή διαμετακομίζει ναρκωτικά.
«β) Πωλεί, αγοράζει, προσφέρει, διανέμει ή διαθέτει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, αποστέλλει ή παραδίδει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποθηκεύει ή παρακαταθέτει ναρκωτικά ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές.»

*** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 παρ.1 Ν.3727/2008, ΦΕΚ Α 257/18.12.2008.
γ) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή τους σε στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας ή τόπους ομαδικής εργασίας ή διαβίωσης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή αναρρωτήρια.
δ) Αναμιγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα ή πρόσφορα να εισαχθούν στον ανθρώπινο Οργανισμό.
ε) Παρασκευάζει είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών ή οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία ή παράνομα εισάγει, προμηθεύεται, παράγει, παρασκευάζει, πωλεί, διαθέτει, μεταφέρει, κατέχει ή διανέμει Πρόδρομες ουσίες που αναφέρονται στις κατηγορίες 1, 2 και 3 των παραρτημάτων των Κανονισμών του άρθρου 3 ή όργανα ή σκεύη, γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη παραγωγή, καλλιέργεια ή παρασκευή ναρκωτικών ή εν γένει για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους οι πρόδρομες αυτές ουσίες εισήχθησαν, εξήχθησαν, διακομίστηκαν ή μεταποιήθηκαν.
στ) Καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης, το φυτό της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιοδήποτε είδος φυτού του γένους ερυθρόξυλο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυτό από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες.
ζ) Κατέχει ή μεταφέρει ναρκωτικά με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο είτε στο έδαφος της επικράτειας είτε παραπλέοντας ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη είτε ιπτάμενος στον ελληνικό εναέριο χώρο.
η) Αποστέλλει ή παραλαμβάνει εν γνώσει του δέματα, δείγματα χωρίς εμπορική αξία ή επιστολές που περιέχουν οποιοδήποτε ναρκωτικό ή δίνει εντολή σε άλλον για όμοια αποστολή ή παραλαβή.
θ) Διαθέτει σε άλλους οποιονδήποτε χώρο για χρήση ναρκωτικών ή διευθύνει κατάστημα στο οποίο γίνεται κατά σύστημα χρήση ναρκωτικών ή αποτελεί μέλος του προσωπικού τέτοιου καταστήματος και γνωρίζει τη χρήση αυτή.
ι) Συντελεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών.
ια) Νοθεύει ή πωλεί νοθευμένα είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών.
ιβ) Καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ή νοθευμένη ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους.
ιγ) Οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει ή εποπτεύει με οποιονδήποτε τρόπο την τέλεση κάποιας από τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις ή δίνει σχετικές οδηγίες ή εντολές.
«ιδ) Προβαίνει σε παραγωγή, κατασκευή ή εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών.»
*** Η περ.ιδ΄ προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 Ν.3727/2008,ΦΕΚ Α 257/18.12.2008.
2. Αν η πράξη έχει τελεστεί με περισσότερους τρόπους από τους προβλεπόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, αφορά όμως την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, στον υπαίτιο επιβάλλεται μία μόνο ποινή, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική εγκληματική δράση του.
 Διακεκριμένες περιπτώσεις
 Σύμφωνα με το άρθρο 21,1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και με χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μέχρι τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης του άρθρου 20: α) αν με τη διάπραξη του εγκλήματος διευκόλυνε ή απέκρυψε τη διάπραξη άλλων εγκλημάτων και β) αν είναι υπάλληλος (άρθρο 13 στοιχ. α` του Π.Κ.), ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή το έγκλημα συνδέεται με την υπηρεσία του.
2. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 20 παρ. 1 περ. γ`, εφόσον ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή των ιδρυμάτων στα οποία τέλεσε την πράξη.
3. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και όποιος:
α) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνησή τους σε σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, εκτός αν η εισαγωγή έγινε για την εκτέλεση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού προγράμματος.
β) Εισάγει ναρκωτικά, διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνησή τους σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, ορφανοτροφείων, φροντιστηρίων ή χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή διαμονής των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς ή για κοινωνική δραστηριότητα.
γ) Πωλεί, προσφέρει, διαθέτει, διανέμει ναρκωτικά σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρους που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους παραπάνω χώρους ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
Επιβαρυντικές περιστάσεις – Ισόβια κάθειρξη
Σύμφωνα με το άρθρο 23, με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) μέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20, 21 και 22, αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή ενεργεί με σκοπό να προκαλέσει τη Χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανηλίκους ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα κατά την τέλεση των παραπάνω πράξεων ή μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων ή οι περιστάσεις τέλεσης μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ως υπότροπος θεωρείται όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος εντός της προηγούμενης δεκαετίας ή σε βαθμό πλημμελήματος εντός της προηγούμενης πενταετίας.
*Ο Κωνσταντίνος Τζίκας είναι Δικηγόρος & Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής