Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών.

Η Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας κρίνεται ως επείγουσα η κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθμού τους. Πλην όμως στους σκοπούς του ΕΟΠΥΥ, ως αυτοί περιγράφονται στοάρθρο 8 του ν. 4238/2014, δεν περιλαμβάνεται η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών κι έτσι καθίσταταιεπιβεβλημένη η προτεινόμενη προσθήκη. 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ 
Άρθρο…… 
Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν.4238/2014 προστίθεται εδάφιο ε ´ ως ακολούθως: «ε. Η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δε δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Mε κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια».