Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Γιατί να επιλέξω την διαμεσολάβηση;;

Με αφορμή την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση των υποθέσεων που επικρατεί στα δικαστήρια της χώρας και δη στα μεγάλα
πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία αυτής αναφορικά με τον προσδιορισμό δικασίμων που έχουν ήδη φτάσει στο έτος 2025 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και στο έτος 2022 στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης για όσους προσφεύγουν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επίσης ο μειωμένος αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων αλλά ακόμη και των δικαστών, τέλος οι υπεράριθμες υποθέσεις οι οποίες φορτώνουν ανεξαιρέτως κάθε πινάκιο δικαστηρίου και καταλήγουν στο τέλος κάθε δικασίμου να αναβάλλονται και να ξανά αναβάλλονται προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση στα πάσης φύσεως εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία ξοδεύουν χρόνο και χρήμα, όλα αυτά μεταξύ άλλων οδήγησαν στα τέλη του έτους 2010 στην ψήφιση από την ελληνική Βουλή νομοσχεδίου με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης ενσωματώνοντας την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Με τον Νόμο 3898/2010, θεσπίστηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση, καθ’ υπόδειξη της ανωτέρω οδηγίας, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει όλο το παραπάνω σκηνικό αποσυμφορίζοντας την ελληνική δικαιοσύνη και προσφέροντας στους πολίτες μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης μια ευέλικτη και γρήγορη διαδικασία για την επίλυση των διαφορών τους κλπ.  
Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Διαμεσολάβηση είναι μια διαπραγμάτευση για την επίλυση διαφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου και αμερόληπτου μέρους, του διαμεσολαβητή.
Τι είναι ο διαμεσολαβητής;
Ο διαμεσολαβητής είναι δικηγόρος ο οποίος έχει καταρτισθεί με ειδική εκπαίδευση από αρμόδιο φορέα και έχει πιστοποιηθεί γι αυτές τις γνώσεις του. Ο φορέας κατάρτισης, σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που συνιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της χώρας. Η πιστοποίησή του πραγματοποιείται ύστερα από εξετάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ποιες διαφορές υπάγονται;
Σύμφωνα με τον νόμο οι διαφορές οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση είναι ιδιωτικού δικαίου (αστικές & εμπορικές) με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.
 
Ποια είναι η διαδικασία;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3898/2010, ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους.

Η Διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία μπορούν να τερματίσουν την Διαδικασία διαμεσολάβησης οποτεδήποτε επιθυμούν. Η Διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

Ο διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί το διορισμό του. Αν τον δεχθεί όμως ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο.

Ποια είναι τα προσόντα του διαμεσολαβητή;
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, τα προσόντα τα οποία πρέπει να διακρίνουν μεταξύ άλλων τον διαμεσολαβητή, εκτός από την κατάλληλη επαγγελματική του κατάρτιση αλλά και την διαρκή ενημέρωση της εκπαίδευσης του και της πρακτικής του εξάσκησης είναι: α) η ανεξαρτησία και ουδετερότητα, δηλαδή στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής έχει ή είχε κάποια προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον από την έκβαση της δίκης, επιτρέπεται να ασκήσει τα καθήκοντα του μόνον αν είναι βέβαιος ότι θα διεξαγάγει την διαδικασία με ουδετερότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης αμεροληψία και φυσικά πάντα με την ρητή συγκατάθεση των μερών και β) αμεροληψία και εχεμύθεια, δηλαδή ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να ενεργεί σε μόνιμη βάση ισότιμα προς όλα τα μέρη στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης και να τηρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες που του έχουν κοινολογηθεί εμπιστευτικά από τα μέρη. Τέλος ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από την ευθυδικία, δηλαδή να διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη κατέχουν την επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία και αν κρίνει ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης είναι απίθανο να οδηγήσει την διαφορά σε επιτυχή έκβαση και για τα δύο μέρη, τότε αφού ενημερώσει να περατώνει την διαδικασία.
Δικηγόροι μετέχουν στην διαδικασία;
Επισημαίνεται ότι τα μέρη μπορούν να μετέχουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης με τον δικηγόρο τους, ο οποίος θα τους συμβουλεύει νομικά και θα επιβλέπει την νομότυπη ακολουθία της διαδικασίας.
Εκτελεστότητα της συμφωνίας από την Διαμεσολάβηση.
Αφού περατωθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή με όλα τα στοιχεία των μερών και την συμφωνία στην οποία κατέληξαν ή την διαπίστωση της αποτυχίας της διαμεσολάβησης καθώς καθώς και την αιτία της διαφοράς. Αφού το πρακτικό υπογραφεί από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη καθώς και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, μπορεί να κατατεθεί στην γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση και εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 εδάφιο γ΄ ΚΠολΔ.
Γιατί Διαμεσολάβηση;
Η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης της διαφοράς, προμηνύεται ότι θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όσους επιθυμούν και έχουν την διάθεση να επιλύσουν την μεταξύ τους διαφορά εξωδικαστικά. Επισημαίνεται ότι τα μέρη που έχουν την διαφορά, προσφεύγοντας στην διαμεσολάβηση, μπορούν σε έναν ουδέτερο τόπο με την βοήθεια του διαμεσολαβητή που θα έχουν επιλέξει, να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση, μια λύση που θα έχουν αποφασίσει οι ίδιοι και επιπλέον με την αποφυγή των αντιδικιών που θα έχουν καταφέρει με την βοήθεια του διαμεσολαβητή, θα διαφυλαχθούν και οι μεταξύ τους επιχειρηματικές ή φιλικές σχέσεις αφού θα έχουν βγει και οι δύο νικητές.
Αν κάποιος επιθυμεί να επιλέξει τον δρόμο της διαμεσολάβησης για να επιλύσει την διαφορά του, μπορεί να λάβει υπ’όψιν του όλα όσα αναφέρονται παραπάνω και να εκτιμήσει ο ίδιος το συμφέρον του, ήτοι αν είναι προτιμότερο ή όχι να διαλέξει την διαμεσολάβηση αντί να προσφύγει στην χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων. Δεδομένου ότι στην διαμεσολάβηση ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος θα αποφασίσει και θα προτείνει την συμφέρουσα για αυτόν λύση, θα γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η διαφορά του θα επιλυθεί σε συντομότατο χρόνο και θα είναι πολύ περιορισμένα τα έξοδά του σε σύγκριση με την προσφυγή του στα τακτικά δικαστήρια και την αντίστοιχη δαπάνη και ταλαιπωρία και εν πάση περιπτώσει θα γνωρίζει ότι δεν αποκλείεται το δικαίωμα του να προσφύγει στα τακτικά δικαστήρια αν η διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία αφού δεν διατρέχει κίνδυνο παραγραφής του δικαιώματός του για όσο χρόνο διαρκέσει η ανωτέρω διαδικασία.