Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Προστατεύστε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό με 3 τρόπους..

Του Κωνσταντίνου Μιχ. Τζίκα*
Παρακάτω σας παρατίθεται ένας συνοπτικός οδηγός, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί τρόποι προστασίας της κύριας κατοικίας από οφειλές προς τις τράπεζες που αν τους ακολουθήσετε, εφόσον πληροίτε βέβαια τις προϋποθέσεις του νόμου, τότε είναι βέβαιο ότι θα προστατεύσετε την πρώτη κατοικία σας χωρίς να κινδυνεύετε να βγει το σπίτι σας σε πλειστηριασμό.
1ος τρόπος
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ σύμφωνα με τον νόμο 4224/2013.
Οι δανειολήπτες με μη ενήμερες οφειλές οι οποίοι επιθυμούν άμεσα να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, μπορούν να το επιτύχουν με την εξής διαδικασία: αφού η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, τότε δύνανται με την υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης προς την δανείστρια τράπεζα, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, καθώς και όσα άλλα αναφέρει ο ανωτέρω, να επιτύχουν προστασία της κύριας κατοικίας τους μέχρι τις 31-12-2014.

Να σημειωθεί ότι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ακόμη και μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, παύουν να προστατεύονται.

Η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ενώ εξέπνευσε στις 31-01-2014, ήδη παρατάθηκε από τις τράπεζες έως τις 28/02/2014.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ..

1ον Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης μέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

2ον Η τράπεζα κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλεί τον οφειλέτη, σύμφωνα με τον νόμο, να προσκομίσει ορισμένα δικαιολογητικά τα οποία απαριθμούνται αναλυτικώς εντός του νόμου. Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των δικαιολογητικών αυτών εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

3ον Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του δανειολήπτη να καταβάλλει προς την τράπεζα ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους και αυτή η καθυστέρηση κρατήσει για τρεις (3) μήνες συνολικά, τότε αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

2ος τρόπος
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ σύμφωνα με τον νόμο 4161/2013.
Όσοι δανειολήπτες εξακολουθούν να έχουν ενήμερες οφειλές προς τις τράπεζες αλλά αδυνατούν να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό έκαστης δόσης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση προς την Δανείστρια τράπεζα με πλήρη στοιχεία και με σαφές αίτημα για τη χρονική διάρκεια της περιόδου χάριτος και να υπαχθούν σε πρόγραμμα διευκόλυνσης διάρκειας σαράντα οκτώ (48) μηνών.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει επέλθει μείωση τουλάχιστον 20% στο εισόδημα του δανειολήπτη συγκριτικά με αυτά που είχε δηλώσει για το έτος 2009 και το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα να είναι χαμηλότερο από 25.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ως μηνιαία δόση ορίζεται το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ειδικά για άνεργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες εντός της περιόδου χάριτος, το οποίο διάστημα δύναται να παρέχεται συνεχόμενο ή τμηματικά.

Η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, ήδη παρατάθηκε μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

3ος τρόπος
Υπαγωγή δανειοληπτών στον Νόμο για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010).

Ο γνωστός σε όλους μας «Νόμος Κατσέλη» εξακολουθεί να ισχύει, άγνωστο για πόσο ακόμη, δίνοντας την δυνατότητα στους δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και με πραγματική αδυναμία πληρωμής, αφού καταθέσουν αίτηση προς την τράπεζα προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, να υποβάλλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας όπου ανήκουν με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και να επιτύχουν κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, είτε μηδενική δόση αν δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα, είτε το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, σε κάθε περίπτωση όμως όχι λιγότερο από 40 ευρώ και το πιο σημαντικό απ’όλα να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέχρι την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο προσδιορισμός δικασίμου της οποίας σημειωτέον έχει φτάσει για την Αθήνα στο έτος 2025 και στην Θεσσαλονίκη στο έτος 2021.

*ο Κωνσταντίνος τζίκας είναι δικηγόρος & διαπιστευμένος διαμεσολαβητής

Πηγή: ΠΑΛΜΟΣ Αιτωλοακαρνανίας