Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

ΟΓΑ: Tην Δευτέρα οι συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα

« Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Α Π Ο Τ Ο Ν Ο Γ Α »

Η Δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ Ο Γ Α α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ό τ ι :
1 . H κ α τ α β ο λ ή τ ω ν ν έ ω ν Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν Ε π ι δ ο μ ά τ ω ν , τ ο υ Ε ν ι α ί ο υ Ε π ι δ ό μ α τ ο ς σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ έ κ ν ω ν  ( Ν .  4 0 9 3 / 2 0 1 2 )  κ α ι  τ ο υ  Ε ι δ ι κ ο ύ  Ε π ι δ ό μ α τ ο ς  τ ρ ί τ ε κ ν ω ν  κ α ι π ο λ ύ τ ε κ ν ω ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν  ( Ν .  4 1 4 1 / 2 0 1 3 )  θ α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί  τ η ν  Δ ε υ τ έ ρ α
2 3  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 3   σ ε   6 5 5 . 8 3 3   δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ς .      Τ ο   π ο σ ό   π ο υ   θ α κ α τ α β λ η θ ε ί α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε 1 8 4 . 9 9 6 . 2 9 9 , 0 6 € .

Σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι κ α ι ο ύ χ ω ν π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι :

-    Ο ι  δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι  π ο υ  έ χ ο υ ν  λ ά β ε ι  ή δ η  τ ι ς  τ ρ ε ί ς  δ ό σ ε ι ς  κ α ι  θ α  τ ο υ ς κ α τ α β λ η θ ε ί κ α ι η τ έ τ α ρ τ η δ ό σ η .
-    Ο ι  δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι  π ο υ  δ ε ν  τ ο υ ς  ε ί χ ε  κ α τ α β λ η θ ε ί  κ α μ ί α  δ ό σ η  κ α ι  ο ι ο π ο ί ο ι θ α λ ά β ο υ ν σ υ ν ο λ ι κ ά κ α ι τ ι ς τ έ σ σ ε ρ ι ς δ ό σ ε ι ς .
-    1 2 0 . 9 3 1 δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι  π ο υ έ κ α ν α ν έ γ κ α ι ρ α τ ι ς α π α ρ α ί τ η τ ε ς δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά   κ α ι   έ χ ο υ ν   κ α τ α χ ω ρ η θ ε ί   σ τ ο   μ η χ α ν ο γ ρ α φ ι κ ό   σ ύ σ τ η μ α , σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς θ α κ α τ α β λ η θ ο ύ ν τ α π ο σ ά π ο υ τ ο υ ς α ν α λ ο γ ο ύ ν .

Π α ρ ά λ λ η λ α  σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι     μ ε  ε ν τ α τ ι κ ο ύ ς  ρ υ θ μ ο ύ ς     η  κ α τ α χ ώ ρ η σ η  κ α ι  τ ω ν υ π ό λ ο ι π ω ν   δ ι ο ρ θ ώ σ ε ω ν ,   ώ σ τ ε   ν α   ε ν τ α χ θ ο ύ ν   ο ι   δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι   ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν ε π ι δ ο μ ά τ ω ν σ τ ι ς π λ η ρ ω μ έ ς π ο υ δ ρ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι τ ο ε π ό μ ε ν ο δ ι ά σ τ η μ α .

2 .  Ε π ί σ η ς ,  τ η ν   Δ ε υ τ έ ρ α 2 3 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 3    θ α  γ ί ν ε ι  η  π λ η ρ ω μ ή  τ ω ν

π α λ α ι ώ ν   ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν   ε π ι δ ο μ ά τ ω ν   κ α ι   η   ο π ο ί α   α φ ο ρ ά   σ ε   1 . 0 7 7
1
δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ς ,   ( ε π ί δ ο μ α  τ ρ ί τ ο υ  π α ι δ ι ο ύ ,  π ο λ υ τ ε κ ν ι κ ό  ε π ί δ ο μ α ,  ε π ί δ ο μ α  σ ε τ ρ ί τ ε κ ν ε ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς ε φ ά π α ξ π α ρ ο χ ή 2 . 0 0 0 ε υ ρ ώ κ α ι ι σ ό β ι ε ς σ υ ν τ ά ξ ε ι ς ) .
Η π λ η ρ ω μ ή α υ τ ή α φ ο ρ ά σ ε δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ς τ ω ν ο π ο ί ω ν ο ι α ι τ ή σ ε ι ς ε ί χ α ν υ π ο β λ η θ ε ί   π ρ ι ν   τ η ν   κ α τ ά ρ γ η σ η   τ ω ν   ε π ι δ ο μ ά τ ω ν   κ α ι   δ ε ν   ε ί χ ε   ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  ο  έ λ ε γ χ ο ς .  Τ ο  π ο σ ό  θ α  κ α τ α β λ η θ ε ί  ε φ ’  ά π α ξ  κ α ι   α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί  σ τ ο  π ο σ ό  π ο υ  δ ι κ α ι ώ θ η κ α ν  μ ε  β ά σ η  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  υ π ο β ο λ ή ς τ η ς α ί τ η σ η ς κ α ι μ έ χ ρ ι τ η ν κ α τ ά ρ γ η σ η τ ο υ ε π ι δ ό μ α τ ο ς  ( 1 -
1 1 - 2 0 1 2 ή 1 - 1 - 2 0 1 3 , α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο ε π ί δ ο μ α ) .

Η   σ υ ν ο λ ι κ ή   δ α π ά ν η   γ ι α  τ ι ς  π λ η ρ ω μ έ ς  α υ τ έ ς  α ν έ ρ χ ε τ α ι  σ τ ο   π ο σ ό   τ ω ν

1 . 2 5 3 . 8 8 9 € .

Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ο υ Ο Γ Α κ . Ξ ε ν ο φ ώ ν Β ε ρ γ ί ν η ς  σ η μ ε ι ώ ν ε ι ό τ ι π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α μ ι α σ η μ α ν τ ι κ ή   π ρ ο σ π ά θ ε ι α   α ν α κ ο ύ φ ι σ η ς   χ ι λ ι ά δ ω ν   ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν ,   ε ν   μ έ σ ω   τ η ς δ ύ σ κ ο λ η ς α υ τ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς σ υ γ κ υ ρ ί α ς .