Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Eνδεικτικά παραδείγματα εξοικονόμησης έναντι του πετρελαίου θέρμανσης:

Α)  Μια κατοικία  δομημένη στις αρχές του 2000 με εμβαδό 120τ.μ. στη Γ' Κλιματική Ζώνη, θεωρείται ως μέτρια μονωμένη και απαιτεί θερμικό φορτίο, με βάση τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων, 22 kw. Σε μια τέτοια κατοικία, με λέβητα πετρελαίου και δεδομένου ότι ο λέβητας θα λειτουργεί 7 - 9 ώρες ημερησίως για ένα διάστημα 5 - 6 μηνών, απαιτούνται περίπου 2.000 lt πετρελαίου.  Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 11,2 kw/lt  ,ενώ του ξύλου είναι 3,2 kw/kg  δηλαδή υπάρχει μια αναλογία μεταξύ των δυο καυσίμων 1:3,5. Συνεπώς για την θέρμανση του ίδιου σπιτιού με το υδραυλικό τζάκι απαιτούνται 7.000 kg ξύλου. 

Με τιμή πετρελαίου 1,4 € / lt  τα 2.000 lt στοιχίζουν 2.800 € και με  τιμή ξύλου 0,14 €/kg τα 7.000 kg στοιχίζουν 980 €. Δηλαδή με το υδραυλικό τζάκι πετυχαίνουμε εξοικονόμηση 1.820 € ανά έτος.

Β) Μια κατοικία δομημένη στις αρχές του 2000 των 120τ.μ. στη Γ' Κλιματική Ζώνη, θεωρείται ως μέτρια μονωμένη και απαιτεί θερμικό φορτίο με βάση τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων 22 kw.Για μια τέτοια κατοικία για την θέρμανση της, με λέβητα πετρελαίου και δεδομένου ότι ο λέβητας θα λειτουργεί 7 - 9 ώρες ημερησίως για ένα διάστημα 5 - 6 μηνών, απαιτούνται περίπου 2.000 lt πετρελαίου.  Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 11,2 kw/lt ενώ του πέλλετ είναι 5,2 kw/kg δηλαδή υπάρχει μια αναλογία μεταξύ των δυο καυσίμων 1:2,3. Συνεπώς για την θέρμανση του ίδιου σπιτιού με λέβητα πέλλετ απαιτούνται 4.600 kg πέλλετ.

Με τιμή πετρελαίου 1,4 € / lt τα 2.000 lt στοιχίζουν 2.800 € και με τιμή πέλλετ 0,3 €/kg τα 4.600 kg στοιχίζουν 1.380 €. Δηλαδή με τον λέβητα πέλλετ πετυχαίνουμε εξοικονόμηση 1.420 € ανά έτος