Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στο όριο της φτώχειας

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 
(Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) 
 Κίνδυνος φτώχειας 

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της 
δειγµατοληπτικής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 
2012, µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2011. Η έρευνα αποτελεί τη βασική 
πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανοµή του εισοδήµατος και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έτους 2013, µε περίοδο αναφοράς 
εισοδήµατος το έτος 2012, θα ανακοινωθούν τον Σεπτέµβριο του 2014. 

Α. Πληθυσµός σε κίνδυνο φτώχειας1
 και κατώφλι φτώχειας 
• Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.708 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και 
σε 11.986 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. 
• Το έτος 2012, τo 23,1% του συνολικού πληθυσµού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο 
φτώχειας2
 όταν το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου συνολικού 
ισοδύναµου εισοδήµατος του νοικοκυριού. Ο δείκτης παρουσιάζεται για τα τελευταία 4 

έτη (2008 –2012) στο Γράφηµα 1. 

Διαβάστε περισσότερα »