Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Συνήγορος του Πολίτη: ∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων που καταβάλλονται περιοδικά

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές για κατάσχεση ποσών, τα οποία προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, χωρίς να τηρηθεί από την Τράπεζα ο περιορισμός του ακατάσχετου όπως τίθεται από το νόμο (ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει). Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες δεν ερευνούν, ως όφειλαν, αν ο λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχει το σύνολο του ποσού. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ ΔΟΥ – Τραπεζών ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται παρόμοια φαινόμενα.

Κατασχέσεις Τραπεζικών Λογαριασµών για οφειλές προς το ∆ηµόσιο 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 30α του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), είναι 
καταρχήν δυνατή η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών προς το 
∆ηµόσιο. Πρόκειται για την κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων-Τραπεζών, 
που είναι µία ειδική περίπτωση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. 

Ο περιορισµός στον τρόπο κατάσχεσης προβλέπεται στο άρθρο 31 του ΚΕ∆Ε: 

 

∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων 
που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο των 
χιλίων ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η 
κατάσχεση επί του ενός τετάρτου αυτών, πάντα όµως πρέπει να µένει το ποσό των 
1000 ευρώ. 

Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 4 του ΚΕ∆Ε, ο αρµόδιος προϊστάµενος 
της ∆ΟΥ έχει διακριτική ευχέρεια στο µέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που θα επιλέξει 
αλλά και στο χρηµατικό ποσό που θα κατασχέσει. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να 
γίνεται γνωστή στους φορολογούµενους. 

Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες 
δεν ερευνούν, ως όφειλαν, αν ο λογαριασµός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι 
λογαριασµός στον οποίο κατατίθεται ο µισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδοµα 
και κατάσχει το σύνολο του ποσού. 

Η Αρχή στις περιπτώσεις αυτές παρεµβαίνει και ενηµερώνει την αρµόδια ∆ΟΥ ότι 
πρόκειται περί λογαριασµού µισθοδοσίας. Στη συνέχεια η ∆ΟΥ παρεµβαίνει στην 
Τράπεζα η οποία δίνει εντολή για άρση της κατάσχεσης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει µεγαλύτερη 
συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ ∆ΟΥ – Τραπεζών ούτως ώστε να µην 
παρουσιάζονται παρόµοια φαινόµενα. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει κάθε φορά που δίδεται εντολή κατάσχεσης να 
επαναλαµβάνει στις Τράπεζες και να εφιστά την προσοχή περί του ακατάσχετου 

σους λογαριασµούς µισθοδοσίας, σύνταξης κ.λπ.