Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΥΠΕΣ:Έρχονται τουρίστες - Να διασφαλίσουν άρτιες συνθήκες κυκλοφορίας, καθαριότητας και φωτισμού οι Ο.Τ.Α. εν όψει της τουριστικής περιόδου

«Παροχή Οδηγιών στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού εν όψει της τουριστικής περιόδου».
Ενόψει της αρχόμενης τουριστικής περιόδου παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς τους Ο.Τ.Α.
Α΄ & Β΄ βαθμού προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Τεχνικές, Διοικητικές και Καθαριότητας να
διασφαλίσουν άρτιες συνθήκες κυκλοφορίας, καθαριότητας και φωτισμού σε οδούς, πλατείες, παιδικές
χαρές, παραλίες και άλλους κοινόχρηστους χώρους, κυριότερα δε σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος
εντός των ορίων αρμοδιότητάς τους.
Αναλυτικότερα οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν:
1. Να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση τις πινακίδες οδικής σήμανσης, προβαίνοντας σε έλεγχο,
καταγραφή, καθαρισμό και αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται και να επιλαμβάνονται όλων των
λοιπών θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας σε οδούς εντός των ορίων αρμοδιότητάς τους.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων να φροντίσουν για τη
συνεχή συντήρηση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους χώρους.
2. Ως προς τον τομέα της καθαριότητας: να επιδιώξουν την επαρκή στελέχωση και τη βέλτιστη δυνατή

οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Να ελέγξουν την κατάσταση των
εγκατεστημένων κάδων απορριμμάτων και να διασφαλίσουν την ύπαρξη ικανού αριθμού αυτών σε
τουριστικές περιοχές καθώς και
την τοποθέτησή τους σε ασφαλή σημεία. Να φροντίσουν για την
τακτική συντήρηση του στόλου των απορριμματοφόρων καθώς και για τον εφοδιασμό με τα απαραίτητα
εξαρτήματα συντήρησης. Να διασφαλίσουν την συνεχή απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων και
των κλαδεμάτων, καθορίζοντας επίσης σωστά τις θέσεις εναπόθεσής τους.
3. Να ελέγχουν τον καθημερινό προγραμματισμό των συνεργείων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στα
πλαίσια της εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ώστε να προλαμβάνονται τυχόν καθυστερήσεις ή
πλημμελείς ενέργειες. 
4. Να συντονίσουν τις ενέργειες των Νομικών Προσώπων που εποπτεύουν και ιδίως των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων, στα θέματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τουριστικών υποδομών και
υπηρεσιών. 
5. Τέλος, να προωθήσουν την συμβολή των πολιτών και των επαγγελματιών στην αντιμετώπιση των
σχετικών προβλημάτων όπου αυτά εντοπίζονται.