Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ξεκινά η εφαρµογή του δεύτερου ταχύρυθµου προγράµµατος για ξεναγούς


Με απόφαση    που υπέγραψε η υπουργός Τουρισµού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη ξεκινά η εφαρµογή  του δεύτερου ταχύρυθµου προγράµµατος για ξεναγούς το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους των πανεπιστηµιακών τµηµάτων ιστορίας και αρχαιολογίας.

Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί από 27/05/2013 έως 26/07/2013, στην έδρα του  Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Ο ανώτατος αριθµός καταρτιζοµένων καθορίζεται στα 40 άτοµα. Οι ενδιαφερόµενοι για να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και  δικαιολογητικά  στο υπουργείο Τουρισµού µέχρι και τις 10/5/2013 (πληροφορίες στο αρµόδιο Τµήµα Τουριστικής Εκπαίδευσης- Κατάρτισης  τηλ.  210-3736182,  210-3736345,  210-3736133,  210-3736132,
210-3736112).
Η επιλογή των καταρτιζοµένων θα γίνει κατόπιν µοριοδότησης τυπικών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων.
Επισηµαίνεται ότι το κόστος συµµετοχής στο πρόγραµµα επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο και   το ύψος του θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των ατόµων που θα το παρακολουθήσουν.

Περισσότερα  στοιχεία  για  το  πρόγραµµα  υπάρχουν  και    στις  ιστοσελίδες

www.gnto.gov.gr και www.otek.edu.gr