Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Πρόσκληση σε ΝΠΔΔ και Ν.Π.Ι.Δ. του νομού Ημαθίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4111/2013, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών– χορηγητών για προμήθειες πετρελαιοειδών (22/4/2013)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013) με το οποίο κυρώνεται η από 12-12-2012 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης ….. και άλλες επείγουσες διατάξεις» η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των περιφερειών ,των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.
Προκειμένου, λόγω αρμοδιότητας να προβούμε σε ενέργειες ανάδειξης προμηθευτών για τις ανάγκες του οικονομικού έτους 2013, παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της περιφέρειας Ημαθίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου να αποστείλουν στην υπηρεσία μας τα κατωτέρω στοιχεία:
Αν έχετε εξασφαλίσει και με ποια χρονική διάρκεια σύμβαση προμήθειας καυσίμων (λήξη της).
Τι ανάγκες υγρών καυσίμων (σε είδος και ποσότητα) που έχετε σε ετήσια βάση.

Τους προϋπολογισμούς και την ανάληψη υποχρέωσης με δέσμευση της συγκεκριμένης διαθέσιμης πίστωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010, για την κάλυψη της δαπάνης.
Βεβαίωση ότι αποτελείτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. προκειμένου να συμπεριληφθείτε στο διαγωνισμό.
Η συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω στοιχείων παρακαλούμε να γίνει εντός μηνός κατά το δυνατόν, στην Υπηρεσία μας και στο fax 2331026308, προκειμένου να ενεργήσουμε εγκαίρως κατά περίπτωση.