Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Πρόσθετες υποχρεώσεις με 'ψαλιδισμένο' προϋπολογισμό


Η λιτότητα στο ΠΔΠ 2014-2020 προσγειώνει τις προσδοκίες για την αναθεώρηση  προς μια αποτελεσματική ΚΑΠ

Σε επικίνδυνη βάση διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 στην εν εξελίξει σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, με δυσμενείς διαγραφόμενες επιπτώσεις και για τον προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Γιώργο Παπαστάμκο. Σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Van Rompuy, στο δημοσιοποιηθέν την 13η Νοεμβρίου Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, οι συνολικές περικοπές ανέρχονται σε 75 δις. ευρώ, εν σχέσει προς την πρόταση της Κομισιόν.

Ο κ. Παπαστάμκος, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπογραμμίζει όλως ιδιαιτέρως τις δραματικές μειώσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, δύο κατ' εξοχήν αναπτυξιακές πολιτικές.  "Το αίτημα για 'Περισσότερη Ευρώπη' είναι κενό περιεχομένου όταν συνοδεύεται από εισηγήσεις για δραστική μείωση των πόρων της ΕΕ. Ο μακρο-προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αποτελέσει μέρος της λύσης για τη μετάβασή της σε συνθήκες βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης", σύμφωνα με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή.
Ειδικότερα, ως προς την χρηματοδότηση της ΚΑΠ η Κομισιόν προβλέπει 283,05 δισ. ευρώ για τον πρώτο πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγοράς), 91,97 δισ. ευρώ για τον δεύτερο πυλώνα, καθώς και πόρους ύψους 15,2 δισ. ευρώ πέραν αυτών της ΚΑΠ (ασφάλεια τροφίμων, επισιτιστικά προγράμματα απόρων, αποθεματικό για τη διαχείριση κρίσεων, ταμείο παγκοσμιοποίησης και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας). Οι προτεινόμενες (13.11.12) από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περικοπές ανήρχοντο σε 25 δισ. ευρώ εις βάρος του τομέα της γεωργίας. Ακόμη και η βελτιωμένη χθεσινή πρότασή του, (αύξηση κατά περίπου 8 δισ. στον Τίτλο 2 «βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι», που αφορά εν συνόλω τις πολιτικές γεωργίας, ανάπτυξης της υπαίθρου, αλιείας και το χρηματοδοτικό εργαλείο για περιβαλλοντικές δράσεις) αποτέλεσμα της 'διαδικασίας των εξομολογήσεων' με τους κατ' ιδίαν εκπροσώπους των κρατών μελών, απέχει κατά πολύ από τους απαραίτητους για την επαρκή χρηματοδοτική πλαισίωση της ΚΑΠ πόρους.                                                                                                            
(Σε εκατομμύρια ευρώ)

Επιτροπή
(αναθεωρημένη πρόταση)

Κυπριακή προεδρία
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

13.11.2012                          22.11.2012
Τίτλος 2 (Γεωργία, Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Αλιεία, Πρόγραμμα Life+)
         
           386.472

  378.972

364.472

372.229
εκ των οποίων για την ΚΑΠ
Πρώτος Πυλώνας
          283.051
277.401
269.852
277.852
Δεύτερος Πυλώνας
            91.966

  90.816
  83.666


Συνεπώς, ο προτεινόμενος (13.11.2012) από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προϋπολογισμός της ΚΑΠ είναι μειωμένος κατά 21,5 δισ. ευρώ (έναντι του αντιστοίχου της Κομισιόν), ήτοι 13,2 δισ. ευρώ ως προς τον α’ πυλώνα και 8,3 δισ. ευρώ ως προς τον β’ πυλώνα. Επιπλέον, στην πρότασή του, το Αποθεματικό για τη διαχείριση κρίσεων στον γεωργικό τομέα (3,5 δισ. ευρώ -πέραν των πόρων της ΚΑΠ- κατά την Επιτροπή) εντάσσεται στον Τίτλο 2 και θα χρηματοδοτείται βάσει της εφαρμογής, στην αρχή κάθε έτους, μείωσης των αμέσων ενισχύσεων ως αποτέλεσμα του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ως προς το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, οι πόροι -εκτός ΠΔΠ- μειώνονται από 2,5 δισ. σε 264 εκατομμύρια ευρώ. Εξάλλου, εκκρεμές παραμένει το ζήτημα εάν θα ενταχθεί και ο γεωργικός τομέας στο εν λόγω Ταμείο. 
Προβλέπεται περαιτέρω φθίνουσα πορεία των συνολικών δαπανών περί αμέσων ενισχύσεων μέσω της μείωσης του μέσου -σε επίπεδο ΕΕ- ύψους των αμέσων ενισχύσεων ανά εκτάριο κατά τα οικονομικά έτη 2015-2020. Επιβεβαιώνεται εξάλλου η επικείμενη ανακατανομή των αμέσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.
Ως προς τον δεύτερο πυλώνα, δυσμενής για τη χώρα μας είναι η πρόβλεψη μειωμένου ποσοστού -από 85% σε 75%- ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις "λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου".
Επιπλέον, ως προς τη διάθεση των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (το οποίο τίθεται υπό Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο με τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), προτείνεται μακρο-οικονομική αιρεσιμότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει έως και την πλήρη αναστολή των πληρωμών. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτουμε κατηγορηματικά την εν λόγω αιρεσιμότητα, υπογραμμίζει ο κ. Παπαστάμκος.
Ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. δηλώνει: "Έναντι όσων απαξιώνουν την ΚΑΠ, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως λάθη και αστοχίες του παρελθόντος,  όσων προτάσσουν άλλους 'ανταγωνιστικότερους' τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών μέσω αυξημένων εισαγωγών, θα ήθελα να αντιτείνω ότι μια ισχυρή ΚΑΠ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει αυξημένη ζήτηση τροφίμων σε συνθήκες υψηλότερου κόστους παραγωγής, έντονης αστάθειας των γεωργικών αγορών, λιγότερης γης, λιγότερων υδάτινων πόρων και μειωμένων ενεργειακών εισροών.
Ο πολυλειτουργικός ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις κοινωνίες μας, ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της αγοράς. Πέραν της διασφάλισης επισιτιστικής επάρκειας, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους πολίτες της ΕΕ, μια ισχυρή ΚΑΠ είναι επίσης θεμελιώδης για την κοινωνική και εδαφική συνοχή, τη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής αειφορίας και της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της ΕΕ. Επιθυμητή είναι η περισσότερο στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιφόρτιση του γεωργικού τομέα με πρόσθετες υποχρεώσεις και ταυτοχρόνως η αντιστρόφως ανάλογη άμβλυνση της χρηματοδοτικής πλαισίωσης.
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράσθηκε κατά την σύνοδο κορυφής από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου κ. Μ. Σουλτς, ο οποίος τάχθηκε σθεναρά εναντίον των "ανεύθυνων περικοπών στον προϋπολογισμό της ΕΕ". Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚ μπορεί να ασκήσει 'βέτο' στην απόφαση του Συμβουλίου. 
Γεώργιος Παπαστάμκος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Γραφείο Τύπου Κ.Ο. ΕΛΚ
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου