Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Οδηγός ρύθμισης εισφορών στις 100 δόσεις

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΤΖΙΚΑ*
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 61/10-11-2014 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., ύστερα από την ψήφιση του νόμου 4305/14, οι πολίτες που οφείλουν εισφορές στο Ι.Κ.Α. δύνανται να τις ρυθμίσουν έως τις 100 δόσεις με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015. Η ρύθμιση του ν.4305/14 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.4152/13. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση είναι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.       
Το αρμόδιο όργανο που θα εκδώσει την απόφαση διακανονισμού για τις εισφορές που οφείλονται θα είναι ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που ανήκει ο οφειλέτης.

Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης καθώς και των υπόλοιπων δόσεων της ρύθμισης θα είναι η 21η κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη η επόμενη εργάσιμη. Επιπρόσθετα θα χορηγείται στον κάθε οφειλέτη που θα εντάσσεται στην ρύθμιση και μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών με το υπολειπόμενο ποσό οφειλής, το οποίο θα επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Στην παρούσα εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ;
Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν:
α) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014 (μισθολογικής περιόδου έως 31/8/2014)
β) Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.
γ) Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.
ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ;
I) Σύμφωνα με τον νόμο, στους οφειλέτες δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:
·        Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
·        Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.
·        Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
ποσοστό έκπτωσης 80%.
·        Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.
·        Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.
·        Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.
·        Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.
·        Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%.  
Για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
II) Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων χορηγούνται μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (ΠΕΕ, απόφαση καταλογισμού παροχών, συντάξεων, κλπ)
III) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
IV) Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Oταν ο οφειλέτης του Ι.Κ.Α. που έχει υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση δεν καταβάλει εμπρόθεσμα την δόση ή δεν καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές τότε θα αντιμετωπίσει τις εξής συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν σε διακανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.54 του Ν. 4305/2014 και τηρούν τους όρους του
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ;
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού Χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φ. Π. Α. και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, και θα χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, μέχρι τουποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων.

Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν.4152/2013 και τηρούν τους όρους αυτής, δικαιούνται, σύμφωνα με τα ευεργετήματα που προβλέπει εγκύκλιος, να επιλέξουν να υπαχθούν στη παρούσα ρύθμιση ή να παραμείνουν σε αυτή.
            Στο τέλος της εγκυκλίου επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4305/2014 δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, κατά τις διατάξεις της «Νέας Αρχής», για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 54 του Ν.4305/2014.

*ο κ. Τζίκας είναι δικηγόρος & πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων