Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

αντικατάσταση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Πεντέλης κου Αντώνιου Καβουρίδη πριν από τη λήξη της θητείας του

Ο Δήμαρχος  Πεντέλης

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 58,59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α΄/7-6-2010), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
Την με αρ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως  ισχύει.
Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.3ε  και 3στ  του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α΄ ) «Μείωση αριθμού Αντιδημάρχων που λαμβάνουν αποζημίωση ( από 1-1-2013)».
Το γεγονός ότι ο Δήμος Πεντέλης, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
Την με αρ.01/2011 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου μας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Πεντέλης   κου Αντώνιου Καβουρίδη πριν από τη λήξη της θητείας του για το  λόγο ότι υπέβαλλε την από  26-8-2013 Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης για προσωπικούς λόγους
Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Αποδέχεται την παραίτηση του κου Αντώνιου  Καβουρίδη για επαγγελματικούς λόγους  από τη θέση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης.
2. Ορίζει από 27η Αυγούστου 2013 Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας  Νέας Πεντέλης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Θεόδωρο Αποστολόπουλο, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες  του αμμισθί, με τις παρακάτω αρμοδιότητες   που έχουν σχέση με:
Την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας,
Γραφείου κίνησης, συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού,
Ηλεκτροφωτισμού,
Πράσινου
Προμηθειών
Πολιτικής Προστασίας
Την λειτουργία της Δημ. Συγκοινωνίας
Των Παιδικών χαρών
Την λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ.
Των σχολικών κτιρίων
Των δημοτικών κτιρίων
3. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας του και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.
4. Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος του  αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται με την παρούσα  θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.
5. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του  δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκλησή του από τη θέση του αντιδημάρχου, πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου,  να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και στον προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας (με δείγμα υπογραφής του Αντιδημάρχου), καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.

      Ο Δήμαρχος  Πεντέλης

Δημήτριος  Στεργίου – Καψάλης


Κοινοποίηση:
-Γενικό Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής κο Δημήτρη Καλογερόπουλο
-Αντιδήμαρχο κο Βασίλη Μπούρα
-Αντιδήμαρχο κο Θεόδωρο Αποστολόπουλο
-Αντιδήμαρχο κο Ελευθέριο Κοντουλάκο
-Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Μούστρη
-Αντιδήμαρχο κα Αρχοντία Μπούσουλα – Χάνου
-Προϊστάμενο Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης (με δείγμα υπογραφής  Αντιδημάρχου- Συνημμένο 1).
-Διευθυντές Διευθύνσεων Δήμου Πεντέλης
-Προϊσταμένους Τμημάτων  Δήμου Πεντέλης

-Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Πεντέλης .