Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Κατοχυρώνονται επαγγελματικά δικαιώματα στους ηλεκτρολόγους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ΕΠΑΣ

Μετά την επεξεργασία του ΠΔ από το ΣΤΕ, επεξεργάζονται σχετική ΚΥΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες

Απαντήσεις Σκορδά - Αρβανιτόπουλου στον Λευτέρη Αυγενάκη

Για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τη δυνατότητα έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, απαντούν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Αθανάσιος Σκορδάς μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρουν ο Υπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας : «σχετικά με το πεδίο των «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων», εκπονήθηκε, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συναρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), το οποίο φέρει τον τίτλο «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», όπου συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά και τα πτυχία ΕΠΑ.Σ. της προαναφερθείσας ειδικότητας. Για το ανωτέρω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει ήδη ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη νομοτεχνική του επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας».
 
Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α΄163) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής, «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί».

Όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στο έγγραφό του προς τον Λευτέρη Αυγενάκη: «οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, επεξεργάζονται ήδη σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο αφορά στη χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων τίτλων Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών των ΕΠΑ.Σ με εκείνα των κατόχων τίτλων σπουδών ΤΕΕ Α΄ κύκλου και ΤΕΕ Β΄ κύκλου».

Επισυνάπτεται: