Επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Έξωση χωρίς την διεξαγωγή δίκης – Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε.

Μόλις λίγοι μήνες έχουν περάσει από την στιγμή που άρχισε να επιταχύνεται η διαδικασία στην έξωση των κακοπληρωτών ενοικιαστών. Αυτό που χαρακτηρίζει την διαδικασία αυτή είναι η «άμεση» έκδοση δικαστικής απόφασης χωρίς την διεξαγωγή δίκης και εφόσον τηρηθούν πριν κάποιες ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ο νόμος 4055/2014 για την «Δίκαιη Δίκη», ο οποίος άρχισε να έχει ισχύ από τις 2 Απριλίου 2012, δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα έχουν εκμισθώσει και δεν λαμβάνουν τα ενοίκια τους από δυστροπία των ενοικιαστών να επιτύχουν την έξωσή τους με εξπρές δικαστική απόφαση.
Επιπρόσθετα, οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την δίκαιη δίκη, αναφορικά με την έξωση του δύστροπου ενοικιαστή, δίνουν το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες που τους οφείλονται εκτός από καθυστερούμενα ενοίκια και ανείσπρακτα κοινόχρηστα, καθώς επίσης και ανεξόφλητοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), να τα σωρεύσουν όλα αυτά σε μια μόνο αίτηση, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες των μισθίων ακινήτων εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο αλλά και δεν επιβαρύνονται με επιπλέον δικαστικά έξοδα.
Η ανωτέρω διαδικασία ξεκινάει ως εξής:
στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, ο εκμισθωτής θα πρέπει να δώσει την εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του
1ον Να συντάξει έγγραφη εξώδικη όχληση και να την κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς τον μισθωτή προκειμένου να του καταβάλλει ο μισθωτής εντός δεκαπέντε (15) ημερών τα μισθώματα που του οφείλει
2ον Αν δεν καταβάλλει ο ενοικιαστής τα οφειλόμενα μισθώματα εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών, τότε ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Νόμο, να καταθέσει αίτηση στο καθ’ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου του. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η έναρξη της μίσθωσης, η έκθεση επίδοσης της έγγραφης εξώδικης όχλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
3ον Να σωρεύσει στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.
Η εκτέλεση της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού επιμελητή, του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη ή ακόμη και με την παρουσία αστυνομικού οργάνου, έχοντας στα χέρια τους το απόγραφο και την έκθεση επίδοσης.
Ωστόσο, αν πραγματοποιηθεί η καταβολή των μισθωμάτων εντός του δεκαπενθημέρου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, τότε αποκλείεται η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, δηλαδή το 2ο και 3ο στάδιο, και ο μισθωτής θα δικαιούται να συνεχίσει να παραμένει μέσα στο μίσθιο.
Προσοχή! Στην έγγραφη εξώδικη όχληση δεν πρέπει να καταγγέλλεται από τον εκμισθωτή η μισθωτική σύμβαση, αλλά να τάσσεται προθεσμία καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων και αυτό διότι ο εκμισθωτής θα πρέπει μετά, στην περίπτωση αυτή, να ασκήσει μισθωτική αγωγή εναντίον του ενοικιαστή, με συνέπεια να εμπλακεί σε μια χρονοβόρα και ψυχολογικά επίπονη διαδικασία.

*Ο Κωνσταντίνος Τζίκας είναι Δικηγόρος & Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής