Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προώθηση γεωργικών προϊόντωνΜΕΤΡΟ 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ –  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ –  
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 133  του
Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών που
παράγουν προϊόντα ποιότητας,
 προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση,  µε
στόχους (α)  την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα και
τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών. 
Το Μέτρο 133 «Ενηµέρωση –  προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο
συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων»  συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ)  και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  Εφαρµόζεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων –  Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β2 (ΕΥΕ ΠΑΑ – Β2) σε ολόκληρη τη χώρα. 
Το σύνολο της ∆ηµόσιας ∆απάνης για την παρούσα 2
η Πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.000.000 Ευρώ (€).  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μέτρο έχουν οµάδες παραγωγών γεωργικών
προϊόντων,  οποιασδήποτε νοµικής µορφής,  που απαρτίζονται αποκλειστικά από
δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την
ποιότητα τροφίµων».  Επαγγελµατικές ή/και διεπαγγελµατικές οργανώσεις,  που
αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τοµείς, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως
οµάδες παραγωγών. 
Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης µέγιστης
διάρκειας τριών (3)  ετών,  που περιλαµβάνουν επιλέξιµες δράσεις ενηµέρωσης, 
προώθησης και διαφήµισης ενός συγκεκριµένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική
αγορά.  Η ∆ηµόσια ∆απάνη,  που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, 
ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και η ιδιωτική συµµετοχή
των δικαιούχων στο 30%.  Το µέγιστο ποσό επιλέξιµου προϋπολογισµού,  ανά
δικαιούχο οµάδα παραγωγών,  ανέρχεται σε 100.000  € και η αντίστοιχη ∆ηµόσια
∆απάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. 
Ειδικά για τα επιχειρησιακά σχέδια που θα υποβληθούν µε την παρούσα 2
η Πρόσκληση,  η διάρκεια τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αποπληρωµή τους να
πραγµατοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2015. 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης –  φακέλων υποψηφιότητας
ξεκινάει από τις 2  Ιανουαρίου 2013  και θα παραµείνει ανοιχτή έως και τις 18 
Φεβρουαρίου 2013. 
Η αίτηση συµπληρώνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, 
η εκτυπωµένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54-56, 
104 41 Αθήνα).  Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης,  η χορηγούµενη ενίσχυση,  η
διαδικασία ένταξης,  οι διαδικασίες υλοποίησης και καταβολής της ενίσχυσης,  οι
προβλεπόµενοι έλεγχοι και οι κυρώσεις περιλαµβάνονται στο πλήρες κείµενο της 2
ης Πρόσκλησης.  
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι στη
Μονάδα Β2  της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τροφίµων (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 
5275249, -251, -084)  και στους διαδικτυακούς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr