Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου


Από τη Δημοτική Αστυνομία σχετικά με τη καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου ανακοινώνονται τα εξής:

Η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου ξεκίνησε από την 15η Μαρτίου 2012 από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και την 15η Μάιου 2012, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.9426/13-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι συνταξιούχοι εντός του συγκεκριμένου διμήνου θα πρέπει να προσέλθουν στην τράπεζα από την οποία τους καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους και το έγγραφο που τους έχει ήδη αποσταλεί, στο άνω δεξιό μέρος του οποίου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός καταγραφής τους.

Η καταγραφή αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου εκτός των παιδιών κάτω των 12 ετών –που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση- και εκείνους οι οποίοι έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού.

(Α) Όσοι συνταξιούχοι είναι ΙΚΑΝΟΙ (ΥΓΙΕΙΣ) θα παρουσιάζονται οι ίδιοι στην ΤΡΑΠΕΖΑ και μόνο εκεί.
Δικαιολογητικά :
1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
2) Έγγραφο Γ.Λ.Κ με τον κωδικό καταγραφής

(Β) Όσοι είναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΟΙ, δηλαδή για όσους προκύπτει η αδυναμία ή η ανικανότητα προσέλευσης στην Τράπεζα από:
  1. Γνωμάτευση ή βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται ή του Ιδρύματος στο οποίο είναι πιθανώς έγκλειστοι ή
  2. Γνωματεύσεις Α'/βάθμιας ή Β'/βά0μιας ή Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωματεύσεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή
  3. Ιατρικές βεβαιώσεις από Δημόσια Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας

μπορούν:

(I)                 είτε να προσέλθουν οι νόμιμοι πληρεξούσιοι τους ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ΜΟΝΟ στις Υ.Δ.Ε της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και σε καμία περίπτωση στις Τράπεζες.
(Προφανώς αυτή η διαδικασία ισχύει για την περίπτωση που η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γίνεται «κατ' οίκον» από αστυνομικό της ΕΛ. ΑΣ και αυτό γιατί στην περίπτωση που μπορεί κάποιος να προσέλθει σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μπορεί κάλλιστα να εμφανιστεί και στην Τράπεζα)

(ΙΙ)        είτε να καταγραφούν στο σπίτι τους με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος θα οριστεί από τον δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.


Δικαιολογητικά:

Στην περίπτωση (Ι)
1) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που να έχει συνταχθεί εντός του τελευταίου τριμήνου ή Εξουσιοδότηση του συνταξιούχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντός του τελευταίου τριμήνου από αστυνομικό της ΕΛ.ΑΣ, όπως περιγράφεται παραπάνω. (Ενδεικτικά το κείμενο της εξουσιοδότησης μπορεί να είναι: Εξουσιοδοτώ τον ή την..................................
κάτοχο του αριθμ................ Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και με ΑΦΜ..................... να προβεί στις απαραίτητες για την καταγραφή μου ως συνταξιούχου του Δημοσίου ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Λ. Κ)
2)  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του πληρεξουσίου ή του εξουσιοδοτηθέντος προσώπου
3)  Έγγραφο ΓΛΚ με τον κωδικό καταγραφής)
4) Φωτοτυπία γνωμάτευσης ή ιατρικής βεβαίωσης από όπου να προκύπτει η ανικανότητα του συνταξιούχου (όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο Β)Στην περίπτωση (ΙΙ)
1)Φωτοτυπία γνωμάτευσης ή ιατρικής βεβαίωσης από όπου να προκύπτει η ανικανότητα του συνταξιούχου (όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο Β)
2)Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του συνταξιούχου
3)Έγγραφο Γ.Λ.Κ με τον κωδικό καταγραφής

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε αυτήν την περίπτωση τα δικαιολογητικά της καταγραφής του συνταξιούχου θα διαβιβαστούν στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μόνο από αυτή.

Ειδικά για όσους είναι υπό δικαστική απαγόρευση ή επιτροπεία, το πρόσωπο που έχει οριστεί με βάση τη δικαστική απόφαση ως Επίτροπος του συνταξιούχου πρέπει να τον καταγράψει μόνο στην Υ.Δ.Ε με δικαιολογητικά:

1)Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
2)Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του επιτρόπου
3)Έγγραφο Γ.Λ.Κ με τον κωδικό καταγραφής